AGB

Algemene Voorwaarden

 

§ 1 Reikwijdte

 

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten van producten uit de onlineshop van Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH, hierna te noemen Eilbote-Shop, en de besteller, hierna te noemen Klant. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden afgedrukt, opgeslagen ('bestand opslaan als') of als PDF worden gedownload.

 

(2) Veranderingen van deze Voorwaarden worden schriftelijk, per fax of per e-mail aan de Klant meegedeeld. Indien de Klant niet binnen vier weken na ontvangst van deze veranderingen bezwaar maakt, gelden ze als door de Klant geaccepteerd. De Klant wordt nog afzonderlijk gewezen op het recht van bezwaar en de wettelijke gevolgen van het niet-reageren met betrekking tot de veranderingen in de Voorwaarden.

 

 

§ 2 Totstandkoming overeenkomst en betaling

 

(1) De aanbiedingen in de onlineshop van Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH gelden als uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant en niet als een bindende aanbieding. Door het versturen van een bestelling vindt een aanbod tot koop van de bestelde producten plaats. Eilbote-Shop accepteert het aanbod door binnen 7 werkdagen een bevestigingsmail aan de Klant te verzenden. De bevestigingsmail omvat informatie inzake de herroeping, een herroepingsformulier overeenkomstig de Wet koop op afstand en deze Algemene Voorwaarden en evt. aanvullende informatie conform wettelijke verplichtingen.

 

(2) De producten worden via vooruitbetaling, creditcard, PayPal, IDEAL of per factuur betaald. Tot het moment van volledige betaling blijven de producten eigendom van Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH.

 

(3) Indien Eilbote-Shop het aanbod van de Klant niet kan accepteren (bijv. omdat de producten niet beschikbaar zijn), informeert Eilbote-Shop de Klant hier direct over en betaalt eventueel reeds betaalde bedragen onmiddellijk terug aan de Klant of geeft opdracht voor een terugbetaling. Bij betaling per creditcard wordt op het moment van bestellen slechts een reservering voor het factuurbedrag gemaakt. De creditcard wordt pas belast op het moment van levering uit het magazijn.

 

 

§ 3 Levering

 

(1) Eilbote-Shop levert binnen de Bondsrepubliek Duitsland de op voorraad zijnde producten normaal gesproken binnen 2-5 werkdagen. Bij verzending binnen Europa vindt de levering meestal binnen 5-14 werkdagen plaats. Bij zendingen buiten Europa is de levertijd afhankelijk van het land van ontvangst en de gekozen verzendwijze.

Alle informatie over de vermoedelijke levertijd of leverperiode zijn niet-bindend, tenzij dit tussen Eilbote-Shop en de Klant uitdrukkelijk bindend is overeengekomen. Indien Eilbote-Shop een uitdrukkelijk overeengekomen levertermijn niet kan nakomen, geeft de Klant Eilbote-Shop een extra termijn, welke minimaal twee weken dient te bedragen. Indien ook binnen deze extra termijn niet wordt geleverd, heeft de Klant het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

 

(2) Mocht een artikel een keer niet of niet zo snel leverbaar zijn, dan deelt Eilbote-Shop de Klant zo snel mogelijk een alternatieve levertijd mee of deelt mee dat de levering niet kan plaatsvinden.

 

(3) Eilbote-Shop behoudt zich het recht voor deelleveringen uit te voeren wanneer dit voordelig of passend zou kunnen zijn voor een snelle afwikkeling. Indien een deellevering wordt uitgevoerd, neemt Eilbote-Shop de extra verzendkosten voor zijn rekening.

Mocht Eilbote-Shop door buiten zijn schuld liggende redenen niet in staat zijn de door de Klant bestelde producten te leveren, behoudt hij zich uitdrukkelijk het recht voor terug te treden uit de koopovereenkomst.

 

(4) Het is medecontractanten niet toegestaan tegen Eilbote-Shop bestaande vorderingen over te dragen, tenzij Eilbote-Shop hier nadrukkelijk schriftelijk mee instemt.

 

§ 4 Opslag van klantgegevens

 

Bestellingen worden door Eilbote-Shop na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen. Op verzoek stuurt Eilbote-Shop de Klant een kopie van deze gegevens toe. Creditcardgegevens en bankrelaties worden door Eilbote-Shop principieel nooit opgeslagen.

 

§ 5 Garantie, aansprakelijkheid

 

(1) Garantie

 

Voor onze producten gelden de wettelijke rechten voor de consument.

 

(2) Aansprakelijkheid

 

(a) Voor zover er aanspraak wordt gemaakt op het recht op schadevergoeding, is Eilbote-Shop alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid door wettelijke vertegenwoordigers of agenten van Eilbote-Shop. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Eilbote-Shop, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot schade die bij het afsluiten van de overeenkomst op typische wijze voorzienbaar is.

 

(b) Eilbote-Shop is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid, voor zover Eilbote-Shop inbreuk maakt op een plicht, waarvan naleving van groot belang is voor de verwezenlijking van het doel van de opdracht, zoals onrechtmatig handelen bij het gebruik van verzendadressen, fouten in de keuze van de producten, etc.

 

(c) Tenzij hiervoor iets anders is vastgelegd, is aansprakelijkheid uitgesloten.

 

(d) Aansprakelijkheid in het kader van de Wet op productaansprakelijkheid blijft onaangetast (§§ 1, 14 Duitse Productaansprakelijkheidswet).

 

(e) Alle hiervoor genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid en/of begrenzingen van aansprakelijkheid, gelden niet voor letsel van leven, lichaam of gezondheid van mensen.

 

§ 6 Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht. „Consument”: iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH 
Winsener Landstr. 7
21423 Winsen/Luhe OT Roydorf (Deutschland/Duitsland)
Tel: +49 4171-78 35 99
Fax: +49 4171-78 35 35
E-Mail: verlag@eilbote-online.de


via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet, bij:

- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties

Modelformulier voor herroeping


Aan:

Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH 
Winsener Landstr. 7
21423 Winsen/Luhe OT Roydorf (Deutschland/Duitsland)
Tel: +49 4171-78 35 99
Fax: +49 4171-78 35 35
E-Mail: verlag@eilbote-online.de


Ik/Wij (*)

 

deel/delen (*)

 

u hierbij mede dat ik/wij (*)

 

onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)

 

herroep/herroepen

 

- Besteld op (*)

 

-/Ontvangen op (*)

 

- Naam/Namen consument(en)

 

- Adres consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

-  Datum

 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

§ 7 Leveringen naar het buitenland

Voor leveringen naar landen binnen de Europese Unie (EU) gelden de op dat moment geldende btw-tarieven van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij bestellingen uit niet-EU landen, verminderen wij onze prijs met een bedrag gelijkstaande aan de Duitse btw. Wij kunnen geen inlichtingen geven over eventuele invoerrechten en btw bij invoer. Voor betalingen van buitenlandse bankinstituten binnen de EU worden geen extra kosten berekend als de overboeking via onze IBAN- en SWIFT-codes wordt uitgevoerd.

 

IBAN-code: DE 83 2075 0000 0007 0053 90

SWIFT (BIC)-code: NOLADE21 HAM

 

Eilbote-Shop voert bestellingen uit het buitenland alleen uit tegen vooruitbetaling.

In dit geval ontvangt de klant een voorschotnota.

 

§ 8 Boekenprijzen

Boeken hebben conform § 3 van de Duitse Wet op de vaste boekenprijs een vaste prijs. Indien de uitgeverij een prijsverhoging doorvoert, moet Eilbote-Shop deze nieuwe prijs berekenen.

 

§ 9 Verzendkosten

(1) Wij berekenen oplopende porto- en verzendkosten voor alle bestellingen, afhankelijk van gewicht en land van ontvangst. De Klant kan hier een overzicht bekijken. De leverkosten worden tijdens het bestelproces in het winkelmandje aangegeven.

 

(2) Als een bestelling in meerdere delen wordt geleverd, berekent Eilbote-Shop deze kosten slechts een keer. Alle aanvullende verzendkosten komen in dit geval voor rekening van Eilbote-Shop.

 

(3) De verzendkosten worden tijdens het bestelproces in de onlineshop automatisch berekend en weergegeven.

 

§ 10 Betalingsvoorwaarden

via IDEAL, Visa/Mastercard:

Eilbote-Shop werkt samen met de Sparkassen-Internetkasse.

meer informatie over IDEAL >>

 

via PayPal:

PayPal is een online-betaaldienst waarmee klanten in onlineshops veilig, eenvoudig, snel en zonder kosten kunnen betalen.

Veilig: De bank- of creditcardgegevens van de klant zijn bekend bij PayPal. Vandaar dat u ze niet opnieuw bij elke online-aankoop via het internet hoeft op te geven.

Eenvoudig: De klant kan met een paar kliks betalen. Hierbij wordt teruggegrepen op de bij PayPal opgeslagen bank- of creditcardinformatie van de klant.

Snel: PayPal-betalingen zijn snel binnen. De verkoper kan de producten direct versturen en de klant ontvangt ze meestal sneller.

 

via sofortüberweisung:

Sofortüberweisung.de is een TÜV goedgekeurde betaaldienst waarmee de klant eenvoudig online kan betalen (met pin- en TAN-code).

meer informatie over sofortüberweisung >>

 

Tot het moment van volledige betaling blijven de producten eigendom van EILBOTE Boomgaarden Verlag GmbH.

 

§ 11 Gegevensbescherming

(1) Alle door de Klant afgegeven persoonsgegevens (aanhef, naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door Eilbote-Shop uitsluitend met inachtneming van de bepalingen van de Duitse Wet gegevensbescherming opgevraagd, verwerkt en opgeslagen.

 

(2) Persoonsgegevens van de Klant, voor zover deze nodig zijn voor de rechtvaardiging, de inhoud of verandering van de overeenkomst (gebruikersgegevens), worden alleen gebruikt voor de afwikkeling van de tussen de contractpartijen afgesloten overeenkomst voor de levering van de producten op het door de Klant opgegeven adres. Elk ander gebruik van de gebruikersgegevens van de Klant ten behoeve van reclame, marktonderzoek of aan de behoefte aangepaste opzet van ons aanbod, mag alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid voor het doorgeven van zijn bestelling deze toestemming te geven. Deze toestemmingsverklaring vindt volledig vrijwillig plaats en kan door de Klant te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden herroepen.

 

(3) Indien de Klant meer informatie wenst of de door hem uitdrukkelijk gegeven toestemming voor het gebruik van zijn gebruikersgegevens wil inzien of herroepen, resp. bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gebruiksgegevens, kan hij dit via onze afdeling Support doen via het e-mailadres verlag@eilbote-online.de of telefonisch via +49 (0)4171 - 78 35 99.

 

§ 12  Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Voor de beslechting van geschillen uit een overeenkomst met een consument, dan wel daarover of een dergelijke overeenkomst al dan niet bestaat, zijn wij verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken ('Verbraucherschlichtungsstelle'). Bevoegd is de zogeheten Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8,  77694 Kehl am Rhein (D), www.verbraucher-schlichter.de. Wij zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze commissie.

 

§ 13 Slotbepalingen

(1)De aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Kleine afwijkingen van de afbeeldingen en beschrijvingen in de catalogus zijn mogelijk.

(2) Alle geschillen die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op deze overeenkomst vallen onder het Duitse recht, onder uitsluiting van het VN-Kooprecht.

(3) In geval één van bovengemelde bepalingen uit de overeenkomst tussen Eilbote-Shop en de contractpartner, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt, blijft de werking van alle andere bepalingen en overeenkomsten onaangetast.

(4) Indien de Klant een handelaar is, is de rechtbank Winsen/Luhe de enige bevoegde rechtbank voor alle aanspraken met betrekking tot de zakenrelatie.

 

 

Winsen/Luhe, 13-06-2014